Elektronkus ügyintézés link

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás által fenntartott Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodáiba és Bölcsődéibe a gyermekeket a 2023/2024-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni: 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Bölcsődéje (3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.) 

 1. április 24. 8-16 óráig
 2. április 25. 8-16 óráig

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Bölcsődéjének Fülesmackó Tagóvodája (3143 Mátranovák, Bányász út 2.) 

 1. április 26. 8-16 óráig
 2. április 27. 8-16 óráig

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Bölcsődéjének Aprajafalva Bölcsődéje (3146. Mátraterenye, Kossuth út 348.)  

 1. május 2. 8-16 óráig
 2. május 3. 8-16 óráig

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Bölcsődéjének Kerekerdő Bölcsődéje (3143 Mátranovák, Bányász út 2.) 

 1. május 8. 8-16 óráig
 2. május 9. 8-16 óráig

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdés alapján az óvoda a gyermek 3 ÉVES KORÁTÓL a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Felmentés csak a 2011. évi CXC. 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint adható.)  

A 2023/2024-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki 

- a 3. életévét betöltötte, 

- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelentkezni az óvodában. 

 

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő. 

Bölcsődében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig; ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni 

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 
 • az egyedül álló szülő által nevelt gyermeket, 
 • nevelésbe vett gyermeket. 

 

A beiratkozáskor szükséges iratok 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája), 
 • a gyermek TAJ kártyáját, 
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvéleményt, 
 • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt, 
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a HH és HHH helyzetről szóló határozatokat 

Bölcsődei beiratkozásnál a felvételi kérelemhez csatolni kell: 

 • munkáltató igazolása 
 • orvosi igazolás 
 • oltási kiskönyv bemutatása 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába vagy bölcsődébe kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Bölcsődéje felvételi körzete: Mátranovák település tekintetében Mátranovák település teljes közigazgatási területe,  Mátraterenye település tekintetében Mátraterenye település teljes közigazgatási területe. 

 

A jogszabályok alapján óvodai felvételt nyerhet a gyermek: 

 • lakóhelye szerinti óvodába 
 • szülő által választott óvodába 
 • szabad férőhellyel rendelkező társulási fenntartású óvodába 

Az intézményvezető az óvodai és bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2023. május 20-ig írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő az óvodai vagy bölcsődei beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az intézményvezető elektronikus úton is küld értesítést. A gyermek óvodai felvételéről szóló intézményvezetői döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. 

Kérem, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük -közleményben foglaltaknak megfelelő - beíratásáról. 

 

Mátraterenye, 2023. március 23. 

Gecse László sk. 

Társulás elnöke